Op weg naar een collectieve dynamiek op niveau van de zorgzones

Presentatie

Een woonzorgregio,

dat is een gebied met 200.000 tot 300.000 inwoners en op schaal daarvan moet een organisatie voor zorg en ondersteuning op sociaal en gezondheidsvlak worden ontwikkeld. Deze organisatie moet coherent zijn en worden gecoördineerd met de wijken en het Gewest.

De veranderatelier

is een ruimte voor sociale en gezondheidswerker, begunstigden, patiënten en hulpverleners, waar ze elkaar kunnen ontmoeten, zich kunnen informeren en voorstellen doen.

Tijdens deze workshop kunnen ze kennisnemen van de belangen en lopende hervormingen (zoals het Geïntegreerd Welzijns- en Gezondheidsplan), zich organiseren en samen bepalen hoe de taken van de woonzorgregio’s kunnen worden uitgevoerd.

Waarom?

Sociale problemen en lichamelijke en geestelijke gezondheidsproblemen zijn met elkaar verweven en maken de ervaren situaties en parcours complexer. De huidige sectorale organisatie toont haar grenzen.

Brusano en de CBCS ondersteunen de noodzaak van de oprichting van een territoriale organisatie die de zorgactoren uitnodigt om hun verantwoordelijkheid op te nemen voor een gedefinieerd bevolkingsgroep . Deze organisatie moet collectief actie kunnen ondernemen voor de ontwikkeling van een omgeving die bevorderlijk is voor de gezondheid en de levenskwaliteit, en dit om te voorkomen dat zich individuele of collectieve problemen voordoen (zoals isolement, sociale uitsluiting, chronische ziekten) en om ervoor te zorgen dat de ervaren moeilijkheden worden opgelost.

BRUSANO en de CBCS, die zich er weldegelijk van bewust zijn dat de professionals en de organisaties momenteel onder druk staan, hebben in samenwerking met het CREBIS toch deze ateliers willen organiseren, zodat de ervaring van het werkveld de drijvende kracht voor verandering zou kunnen zijn. 

Wil je graag een seminarie organiseren over de territoriale benadering en de uitdagingen van een geïntegreerd welzijns- en gezondheidsplan? Ontdek hier wat je kunt doen. 

Concreet houdt dat het volgende in:

Van oktober tot januari zullen binnen de 5 woonzorgregio’s verschillende initiatieven worden voorgesteld: een opendeurdag een focusgroep (4 vergaderingen) en een enquête (online). Je kan ervoor kiezen om deel te nemen aan een van de 3 voorstellen of aan het volledige proces.

Voor jullie, de sociale en gezondheidswerkers, is deze workshop een gelegenheid om meer inzicht te verwerven in de belangen van een sociale en gezondheidsorganisatie die gebaseerd is binnen een grondgebied, en ook in sleutelconcepten zoals integratie, toegankelijkheid en continuïteit en hoe deze kunnen worden geconcretiseerd op schaal van de woonzorgregio. Maar ook en vooral om samen te werken om de funderingen van de woonzorgregio te leggen, informatie en kennis over lokale diensten of projecten te delen, samen de actieprioriteiten voor de woonzorgregio te definiëren.

Je bijdragen zullen gaandeweg in aanmerking worden genomen en geanalyseerd om elke fase te voeden. Zij zullen de kern vormen van een operationeel verslag met concrete acties en de nodige middelen voor de uitvoering en de planning van die acties.

Dit is jullie ruimte. Laten we samen een territoriale sociale en gezondheidsorganisatie uitbouwen in Brussel.

Een initiatief van de vzw Brusano en CBCS

In samenwerking met Crebis

Met de steun van de GGC